Турчина Тамара Василівна

Асистент

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

                                   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта та кваліфікація:

 • 1981 – 1986 р.р.: навчання в Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка, факультет іноземних мов. Присвоєно кваліфікацію «Вчитель англійської та німецької мов»

Досвід роботи:

 • травень 2016 р. – теперішній час: асистент кафедри іноземних мов ННІ БТ "УАБС" СумДУ
 • 2006 – 2016: викладач кафедри іноземних мов УАБС
 • 2004 – 2006 р.р.: старший лаборант кафедри іноземних мов ДВНЗ "УАБС НБУ"
 • 1997 – 2004 р.р.: референт-перекладач ТОВ «Юніон Трейд»
 • 1990 – 1997 р.р.: викладач кафедри практики англійської мови  Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка
 • 1986 – 1988 рр.: вчитель англійської мови Н.-Сироватської школи

Читає курси:

 • «Іноземна мова» (англійська)
 • «Друга іноземна мова» (англійська)

Підвищення кваліфікації та участь у пректах

 • 2018 р.: проходження курсу з методології викладання іноземних мов професійного спрямування «CIVELT: Essentials» в рамках участі у проекті Британської ради в Україні «Англійська мова для університетів» (обсяг – 35 годин)
 • 2016: курс підвищення кваліфікації за програмою електронних засобів та дистанційних технологій навчання в СумДУ, свідоцтво № 

Сфера наукових інтересів:

 • Методика викладання англійської мови
 • Міжкультурна комунікація

Є автором 23 наукових публікацій:

 1. Чепурних, Г.К. Використання моделі “змішаного навчання” під час викладання іноземної мови у немовному вузі [Текст] / Г.К. Чепурних, Д.О. Медведовська, Т.В. Турчина // Молодий вчений. – Спецвипуск “Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця”. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2019. - Вип. 5.1(69.1). – С. 223-227. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75871 
 2.  Використання моделі “змішанного навчання” під час викладання іноземної мови у немовному вузі. / Чепурних Г.К., Медведовська Д.О., Турчина Т.В.//Науковий журнал “Молодий вчений” – Спецвипуск “Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця” - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2019. - Вип. 5.1(69.1). – 261 с. – С. 223-227.
 3. Методичні вказівки на тему «Early Business Contacts: Tips for Effective Communication” для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної формі навчання/укладачі: Р.В.Міленкова, Д.О. Медведовська, Т.В.Турчина. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – 42 с. [Миленкова Р.В., Медведвська Д.О., Турчина Т.В.]
 4. Збірник інтерактивних тестових завдань на тему "Key to successful socializing" («Ключ до успішного встановлення соціальних контактів») з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання
 5. «Blended learning» як один з методів викладання іноземних мов [Текст] / Л. Отрощенко, Д. Медведовська, Т. Турчина // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики / редкол. В.І. Кушнерик та ін. - Чернівці: Видавничий дім "РОДОВІД", 2018. - Вип. 1(15). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67802
 6. Методичні рекомендації (збірник інтерактивних тестових завдань) на тему "Key to successful presentations" ("Ключ до успішних презентацій") з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / укладачі: Д.О.Медведовська, Ю.А.Скарлупіна, Т.В.Турчина. – Суми : Сумський державний університет, 2017 
 7. Advantages of New Technologies in Teaching Foreign Languages [Текст] / T.V. Turchyna // Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 23-24 листопада 2017 р. - Суми: СумДУ, 2017. - С. 259-262. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67315
 8. Integrating online educational applications in the classroom. / Medvedovska D., Skarlupina Y., Turchina T.//European Humanities Studies: State and Society, № 4 (2016). – Slupsk, Poland. C. 145-156 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51797
 9. Міжкультурна комунікація в парадигмі глобалізації навчання/ T. Turchina //Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди» - Додаток 3 до вип.36, Том І (17): Тем. Випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2016. – С. 466-472 
 10. Innovative trend in the development of educational linguistics/ T. Turchina //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції». – Суми: ХВНУВС, 2016. – С.220-223 
 11. Turchina, T. Hiher education for a changing world / T. Turchina // Каразінські читання. Людина. Мова. Комунікація : матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. - С. 282-284.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7980 
 12. Турчина, Т. Формування наукового світогляду студентів вищих навчальних закладів [Текст] / Т. Турчина // Настоящи изследвания и развитие : матеріали 8-ї міжнародної науково-практичної конференції. Педагогічні науки. – 2012. - Т. 13. - С. 29-33.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7999
 13. Turchina, T. Innovative method of teaching – new way of education development // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : зб. матеріалів п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, науковців. – Суми : вид-ць Панасенко І. М. - 2012. - С. 346-349.  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8426
 14. Професійно орієнтоване читання = Reading for Professional Purposes [Текст] : практичний посібник з англійської мови за професійним спрямуванням : для студентів 1 курсу спеціальності “Економічна кібернетика” денної форми навчання / [уклад. Т. В. Турчина] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 99 с.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5737
 15. Turchina, T. Some aspects of improving higher education in the 21 century [Text] / T. Turchina // Бъдещето въпроси от света на науката - 2011 : материали за VII Международна научна практична конференция. - София : "Бял ГРАД - БГ" ООД. - 2011. - С. 14-18.  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7344
 16. Турчина, Т. В. Особливості розвитку вищої освіти в умовах інтеграції [Текст] / Т. Турчина // Вища освіта України. Тем. вип. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. - 2011. - Дод. 2. №3, т. VІІІ (33). - С. 353-359.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8145
 17. Турчина, Т. В. Проектне навчання на уроках іноземної мови [Текст] / Т. В .Турчина // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (11-12 березня 2010р.).– Полтава, 2010.- С.91http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4998
 18. Turchina, T. Language and Intercultural communication [Text] / T. Turchina // Нова філологія : зб. наук. праць ІІ Міжнародної наукової конференції / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2009. – 232 с.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1049
 19. Turchina, T. V. Communication in the Global Workplace [Text] / Т. В.Турчина // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.- 2009.- С.64-67http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4785
 20. Turchina, T. Academic studies and educational practice [Text] / T. Turchina // Збірник матеріалів І міжнародної науково-методичної конференції. - Львів, 2008.- С. 82.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5754
 21. Турчина, Т. В. Формування міжкультурної компетенції у процесі вивчення іноземної мови [Текст] / Т. В. Турчина // Збірник тез доповідей VIII Всеукраїнської наукової конференції /Харківський національний університет ім. Каразіна. - Харків, 2008. - С. 262
 22. Вдосконалення навичок ділового письма . Improve your skills in business writing [Текст] : методичні рекомендації для практичної та індивідуальної робіт з англійської мови за професійним спрямуванням / уклад. Т. В. Турчина / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми, 2009. – 27 с. –http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4604
 23. Turchina, T. Academic studies and educational practice [Text] / T. Turchina // Збірник матеріалів І міжнародної науково-методичної конференції. - Львів, 2008.- С. 82.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/5754
 24. Reading English Texts : Читання англійських текстів [Текст] : методичні вказівки для практичної та індивідуальної роботи з англійської мови за професійним спрямуванням / уклад. Т. В. Турчина. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 28 с. (Англійською мовою).http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4907