Медведовська Дар'я Олександрівна

medvedovska

Медведовська Дар’я Олександрівна

Асистент

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
                                   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта та кваліфікація: 

 2003 р.-2005 р. : навчання в аспірантурі Сумського державного педагогічного універсітета ім. А.С Макаренка, кафедра педагогіки.

1997 - 2002 рр.: навчання в Сумському державному педагогічному універсітеті ім. А.С Макаренка, факультет іноземних мов. Присвоєно кваліфікацію «Вчитель англійської та німецької мов та іноземної літератури».
1987 р.- 1997 р. – ЗОШ №23 м. Суми

Досвід роботи:

 • травень 2016 р. – теперішній час: асистент кафедри іноземних мов ННІ БТ "УАБС" СумДУ
 • вересень 2002 р. - 2016: асистент кафедри іноземних мов УАБС

 Читає курси:

 • «Іноземна мова» (англійська)
 • «Ділова іноземна мова» (англійська)

Підвищення кваліфікації та участь у проектах:

 • 2020 Програма підвищення кваліфікації «З інноваційної педагогічної діяльності» 
 • 2018 Проходження онлайн курсу Критичне мислення для освітян (платформа масових відкритих онлайн курсів Prometheus)
 • 2016: курс підвищення кваліфікації за програмою електронних засобів та дистанційних технологій навчання в СумДУ, свідоцтво № 12 СПК 954501

 Участь у  вебінарах (2015-2016 р.):

 •  “Summer Language Camp Activities” MM Publications,
 •   “Preparing Learners for the 21st Century” Cambridge English Press,
 •  “Creating Effective lessons with IELTS Practice Tests” Cambridge English Press, «Reading Skills Beyond Grade 6” Oxford University Press
 • Future Learn “Professional Practices for English Language Teaching”

 Сфера наукових інтересів:

 • методика викладання іноземних мов
 • досвід іноземних країн в реформуванні освітньої галузі

Є автором 29 наукових та навчально-методичних публікацій.

Список публікацій:

 1. Медведовська Д.О., Скарлупіна Ю.А., Турчина Т.В. СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В НЕМОВНОМУ ВУЗІ. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society. 2020. 3. C. 98-105.
 2. Медведовська Д.О., Скарлупіна Ю.А., Турчина Т.В. Збірник інтерактивних тестових завдань з дисциплін «Іноземна мова (англійська)» на тему "Test Your Business English" («Перевір свою бізнес англійську »). : , 2020. 42 c.
 3. Чепурних, Г.К. Використання моделі “змішаного навчання” під час викладання іноземної мови у немовному вузі [Текст] / Г.К. Чепурних, Д.О. Медведовська, Т.В. Турчина // Молодий вчений. – Спецвипуск “Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця”. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2019. - Вип. 5.1(69.1). – С. 223-227. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75871
 4. «Blended learning» як один з методів викладання іноземних мов [Текст] / Л. Отрощенко, Д. Медведовська, Т. Турчина // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики / редкол. В.І. Кушнерик та ін. - Чернівці: Видавничий дім "РОДОВІД", 2018. - Вип. 1(15). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67802
 5. Використання мультимедійних засобів у навчанні іноземних мов [Текст] / Д.О. Медведовська // Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 23-24 листопада 2017 р. - Суми: СумДУ, 2017. - С. 99-103 .http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67162
 6. Integrating online educational applications in the classroom. / Medvedovska D., Skarlupina Y., Turchina T.//European Humanities Studies: State and Society, № 4 (2016). – Slupsk, Poland. C. 145-156 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51797
 7. Основні критерії якості вищої освіти: досвід Великої Британії[Текст] / Медведовська Д.О. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології - Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016. – 484с. - с.  48 - 55
 8. Історичні та сучасні аспекти реформування системи управління освітою у Великій Британії/Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди» - Додаток 3 до Вип.36, том II (18): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання».-К.:Гнозис, 2016. – С.345-351
 9. Основні критерії якості вищої освіти: досвід Великої Британії (тези доповіді)/ Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2016. / III Міжнародна Науково-практична конференція Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін, м.Суми, 6-7 квітня 2016
 10. Стисла характеристика змін у змісті навчання у Великій Британії у 80-х роках ХХ ст.: зб. матеріалів II Міжнародної наукової конференції [Ціннісні пріоритети освіти у ХХI ст.: соціалізація та соціальна адаптація особистості], (Київ, 14 трав.2010 р.) / Міжрегіональна Академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2010. – 150 с.
 11. Досвід реформування систем управляння середньою освітою Великої Британії та США: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія та практика], (Суми, 20-21 трав. 2010 р.) / Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – С.: СОІППО, 2010. – 104 с.
 12.  Ідеї полікультурної освіти у Великій Британії: зб. матеріалів II Міжнародної конференції: матеріали II Міжнародної наукової конференції [Теоретичні та методологічні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції], (Суми, 28-30 вер. 2010 р.) / Міністерство освіти і науки, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – С.: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. -220 с.
 13. Медведовська Д.О. Основні напрямки реформування системи управління середньою освітою Великої Британії/Д.О.Медведовська//Менеджмент освітніх закладів та управління проектами: збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. – Полтава: «Астрая», 2010. – С. 80-85.
 14. Особливості реформування систем управління середньої освіти США та Великої Британії: зб. матеріалів Міжнародної наукової конференції [Ціннісні пріоритети освіти у ХХI ст.: інтеграція, творчість, інновації ], (Київ, 22 трав.2009 р.) / Міжрегіональна Академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2009. – 146 с.
 15. Медведовська Д.О. Науково-теоретичні підходи до поняття «Управляння освітою»/Д.О. Медведовська//Педагогічні науки: теорія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ, 2009. - №2. – С.346-352.
 16. Медведовська Д.О. Розвиток системи управління середньою освітою у Великій Британії/ Д.О.Медведовська // Збірник наукових праць молодих дослідників, присвячений 85-річчю Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка – Суми: вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – С.98-102.
 17. Медведовська Д.О. Англійський досвід реформування системи управління освітою/Д.О.Медведовська//Вища освіта у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. – Київ: Інститут вищої освіти АПН України, 2009. – том V. – С.472-476.
 18. Медведовська Д.О. Реформування системи управляння середньої освітою: досвід Великої Британії/Д.О.Медведовська// Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. - №23. – С.273-277.
 19. Медведовська Д.О. Історичні та сучасні аспекти реформування системи управління освітою у Великій Британії/Д.О.Медведовська// Науковий вісник Чернівецького університету. – Черновці: Друкарня вид-ва «Рута» Чернівецького національного університету, 2009. – Вип.469. – С.122-128.
 20. Управляння освітою: загальнотеоретичні підходи: зб. Матеріалів II Міжнародної наукової конференції [Освіта і наука в умовах глобальних викликів], (Сімферополь-Судак, 12-14 червня 2009 р.) / Кримський інститут бізнесу. - Т.І. – Сімферополь: ЦРОНІ, 2009. – 164 с.
 21. .What Do We Need to Use Call: Communication in the Global Age: Celebrating Ten Years of Development and Success [The 10-th Annual National TESOL-Ukraine conference], (Kyiv, 3-5 March 2005) – Львів: ПП «Марусич», 2005. – 290 с.
 22. The Basis оf Management: Основи менеджменту [Text] / Тести для аудиторної та самостійної роботи / Уклад.: Туленцева О.Є., Медведовська Д.О. – Суми: УАБС, 2005. – 28 с. – (Англійською мовою).
 23. Teaching Behaviorally Disordered Pupils: Building Cross-Cultural Understanding Through ELT [ IX TESOL – Ukraine Convention], (Hrlivka, January 29-31, 2004) – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2004.- 268 с.
 24. Teaching Games as Interactive Activities: зб. матеріалів Міжнародної наукової-конференції [Нові горизонти та перспективи філологічної науки та педагогічної практики], (Дніпропетровськ, 25-26 лист.2004 р.) / Д: вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2004. – 126 с.
 25. Tulentseva, O. The Basis of Global Management. Theory and Practice. Part I: Основи глобального менеджменту. Теорія та практика. Частина І [Текст] : методичні рекомендації для самостійної роботи (домашнє читання) / [yклад.: Д. О. Медведовська, О. Є. Туленцева]. – Суми, 2004. – 34 с. – (Англійською мовою).
 26. Медведовська Д.О. Важковиховувані підлітки та вивчення їх викових особливостей»/Д.О. Медведовська//Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ, 2004. - №1. – С.232-239.
 27. Проблеми и перспективы международной интеграции высшего образования Украины: зб. Матеріалів V наукової-конференції [Право і суспільство: актуальні проблеми взаємодії – шляхи Європейської інтеграції], (Вінниця, 20-22 травня, 2004 р).- Вінниця. - 245 с.
 28. Problems of the Theory of a Conceptual Metaphor: зб. Матеріалів науково-теорітичної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів, (Суми, 14-26 квітня 2003 р.)/Міністерство освіти і науки України, СДУ.-С: СДУ, 2003.- 236 с.
 29. Бокун, І. А. Real-life Listening Activities [Text]. Робота з розвитку навичок реального аудіювання : методичні рекомендації для роботи з відео на практичних заняттях з англійської мови (вищий рівень складності) [ уклад.: І. А. Бокун, Д. О. Медведовська, О. Є. Туленцева.]. – Суми, 2003. – 32 с. – (Англійською мовою).