Андрейко Лариса Володимирівна

Андрейко Лариса Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Освіта та кваліфікація:

 • 2014 р.: присвоєно вчене звання "Доцент кафедри іноземних мов"
 • 2006 р.: присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук
 • 2006 р.: захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 "Перекладознавство" у Спеціалізованій вченій раді Київського національного інституту імені Тараса Шевченка. Тема дисертаційного дослідження: "Інтертекстуальність як проблема перекладу (на матеріалі англомовних перекладів української постмодерністської прози)"
 • 1993 - 1998 рр.: навчання у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка, факультет іноземних мов. Диплом з відзнакою. Присвоєно кваліфікацію «Вчитель англійської та німецької мов і зарубіжної літератури»

Досвід роботи:

 • травень 2016 р. – теперішній час: доцент кафедри іноземних мов ННІ БТ "УАБС" СумДУ
 • вересень 2008 р. – ттравень 2016 р: доцент кафедри іноземних мов УАБС
 • 2000 - 2002 рр.: асистент кафедри іноземних мов ДВНЗ «УАБС НБУ»
 • 1998 р. - 2000 рр.: асистент кафедри перекладу Сумського державного університету

Читає курси:

 • "Ділова іноземна мова (англійська)"
 • "Англійська мова"

Підвищення кваліфікації та участь у проектах:

 • Проходить курс підвищення кваліфікації в Університете Уорік (м. Ковентрі, Великобританія) з 26.09.2019 до 25.09.2020 за грантовою програмою “Стипендія імені Хорнбі”
 • 2018 р.:виконання курсів з методології викладання іноземних мов професійного спрямування «CIVELT-1» (35 годин) та «CIVELT-2» (36 годин) від Британської ради в Україні
 • 2018 р.: виконання модуля професійного розвитку викладачів іноземної мови «Observation and Effective Feedback (follow up)» від Британської ради в Україні (обсяг – 6 годин)
 • 2018 р.: виконання інтенсивного тренінгового курсу «Building Assessment Skills of Ukrainian ESP Teachers» під керівництвом експерта Європейської асоціації з мовного тестування і оцінювання (обсяг – 30 годин, Сумський державний університет, за фінансової підтримки EALTA)
 • 2016 р.: Участь у Першій літній англомовній школі Української асоціації дослідників освіти «Освітні дослідження: комунікація, написання грантів, методологія і публікації» (Львів, серпень 2016)
 • 2016 р. : Участь у вебінарах від Cambridge English: “Understanding Assessment: Writing”,  “Understanding Assessment: Speaking”
 • 2016р.: онлайн курс “Teaching with Technology: Apps and Social” від Cambridge English Teacher
 • 2016р.: онлайн курс “Grammar for Teachers: Language Awareness” від Cambridge English Teacher
 • 2015 р.: участь у вебінарах від Oxford University Press-Oxford Professional Development Webinars: «Challenging Students to Think Critically», «The Power of Pronunciation in Business English»,  «Teaching integrated skills and critical thinking using Project and Insight»
 • 2014 р.: участь у вебінарах від Oxford University Press-Oxford Professional Development Webinars: “Real World-Helping Students with Functional Language, “Work It out Yourself- Helping Students with Grammar”, ”Skills for Effective Communication at Work”
 • 2014 р.: курс підвищення кваліфікації за програмою "З інноваційної педагогічної діяльності", Сумський державний університет (обсяг - 108 годин)
 • 2012 р.: участь у семінарах, організованих Британською РадоювУкраїні: «Teaching Writing», «What Makes a Good Exam?»
 • 2005 р.: участь у координованому Британською Радою в Україні проекті "Викладання англійської як іноземноїмови /“Basic Course in Teaching English as a Foreign Language”
 • 2004 - 2005 рр.: участь у координованому Британською Радою в Україні проекті "Методика викладання іноземної мови"/ “Foreign Language Teaching Methodology”  
 • 2004 р.: участь у координованому Британською Радою в Україні проекті "Комунікативна методика" / “Communicative Methodology”
 • 2004 р.: сертифікат з поглибленої англійської мови САЕ (Кембриджський університет) / “Certificate of Advanced English”
 • 2000 - 2001 рр.:  “Перекладацька майстерня: дворічна міжнародна післядипломна школа перекладу”, Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка

Відзнаки:

Переможець конкурсу «Кращий викладач очима студентів» 2017-2018 навчального року

Сфера наукових інтересів:

 • інтерпретація тексту
 • науковий та художній переклад
 • методика викладання іноземних мов

Є автором 48 наукових та навчально-методичних публікацій.

Список публікацій:
 1.  Збірник інтерактивних тестових завдань на тему "Empower Your English for Life"/" Англійська для повсякденного спілкування: онлайн тести" з дисципліни "Іноземна мова (англійська)" [Текст] : для самостійної роботи студ. І курсу спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" / Л. В. Андрейко, Ю. А. Скарлупіна. – Електронне видання каф. Іноземних мов (ННІ БТ). – Суми : СумДУ, 2019. – 5 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=718171
 2. Андрейко, Л.В., Скарлупіна, Ю.А. Автономність студентів у вивченні іноземних мов: модель змішаного навчання / Л.В. Андрейко, Ю.А. Скарлупіна //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки. – № 2 (325). – квітень 2019. – С. 260-268.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72875
 3. Андрейко, Л.В. Understanding students' motivation [Текст] / Л.В. Андрейко // Сучасна іншомовна освіта України та зарубіжжя: стан, виклики і перспективи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / за заг. ред. Н.М. Лавриченко. - Суми: Вінниченко М.Д., 2018. - С. 57-59. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70776
 4. Andreyko, L.V. Upgrade Your Financial English [Текст]: handbook / L.V. Andreyko, A.O. Khodtseva. - Sumy: Sumy State University, 2018. - 90 p. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66651
 5. Андрейко. Л.В. Реалізація концепції змішаного навчання при викладанні англійської мови у вищій школі / Л.В. Андрейко, Ю.А. Скарлупіна. // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І Кушнерик та ін. - Чернвівці: ВД "РОДОВІД". – 2018. – Вип. 2(16). - С. 3-14. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71108
 6. Андрейко Л. В. Міжнародні стандарти оцінювання професійної майстерності викладачів іноземної мови / Лариса Володимирівна Андрейко. // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"− Додаток 3 до Вип.36, Том ІІ (18): Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". –  К.: Гнозис, 2016. – С. 208–216. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56304[DrJohnson1]  
 7. Миленкова Р. В. Особливості змісту, форм та методів формування економічної компетентності дорослих у сучасній системі освіти / Р. В. Миленкова, Л. В. Андрейко, Л. С. Отрощенко. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. – 2016. – С. 89–99. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56273
 8. Андрейко, Л. Технологія "перевернутого класу" у викладанні іноземної мови / Л. Андрейко // Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні: збірник матеріалів І Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (11 лютого 2017 р.) / За ред. С. Щудло, О. Заболотної, О. Ковальчук. – Київ–Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – С. 9-11. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51617
 9. Барвінок В. Ю. Кар'єрні можливості для студентів міжнародної економіки: перспективи та виклики [Електронний ресурс] / В. Ю. Барвінок, Л. В. Андрейко // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – №2. – С. 38–44. – Режим доступу до ресурсу: https://elibrary.ru/item.asp?id=28415813http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55780
 10. Андрейко Л. В. Використання подкастів при викладанні англійської мови у вищий школі / Лариса Володимирівна Андрейко // Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 23–24 листопада 2017 року / за ред. В. А. Глущенко. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – 268с.− С. 9–12. 
 11. Андрейко Л. В. Стратегії форенізації та доместикації при перекладі інтертекстуальних одиниць в художньому творі / Л. ВАндрейко // Філологічні трактати. − 2015. – Т. 7, №3. – С. 7–13. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13704 
 12. АндрейкоЛВ. Teaching Presentation Skills to Business English Students: Hands On Experience of the Ukrainian Academy of Banking [Текст] / ЛВАндрейко // КаразінськічитанняЛюдинаМоваКомунікація : тезидоповідей XIV науковоїконференціїзміжнародноюучастю (27 березня 2015рмХарків) / Міністерство освіти і науки УкраїниХарківськийнаціональнийуніверситетіменіВНКаразіна. - Х.: ХНУіменіВНКаразіна, 2015. - С. 7 - 8. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13497  
 13. Андрейко Л. В. Інтерактивні методи викладання іноземної мови [Текст] / Л. В. Андрейко // Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя : тези доповідей Х Міжнародної науково-методичної конференції (13-14 листопада 2014 року м. Суми) / Міністерство освіти і науки, Сумський державний університет. - Суми : Сумський державний університет, 2014. - С. 89-92.http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13505
 14. Андрейко Л. В. Художній переклад у постмодерністському просторі / Л. В. Андрейко // Світогляд – Філософія − Релігія : збірник науковий праць. − Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. − Вип.7. − С.5-13. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13366
 15. Андрейко Л.В. Беремо участь у нарадах /Л. Андрейко// Методичні рекомендації для практичної та самостійної роботи з англійської мови. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. − 46 с. − (англійською мовою). http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11521
 16. Andreyko L. Error correction strategies in English speaking classroom / L. Andreyko // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2014) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 3-4 грудня 2014 р., м. Суми : у 2-х т. - Суми : Мрія, 2014. - Т І. - С. 118-119. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12608
 17. Andreyko L. Classroom management skills for teaching English / L. Andreyko // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі : матеріали VII науково-методичної конференції з міжнародною участю. - Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - 2014. - 172 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/12607
 18. Андрейко Л. В. Навчання професійно-орієнтованому читанню студентів юридичних спеціальностей / Л. Андрейко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : збірник матеріалів VIІ Міжнародної науково практичної конференції (17-18 травня 2014 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Друкарський дім «Папірус», 2014. – С. 413-316. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11676
 19. Andreyko L. V. Classroom interaction in teaching English / L. Andreyko // «Efektivní nástroje moderních věd – 2014». - Díl 18. Filologické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. − 2014. – С. 34-37. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11678
 20. Андрейко Л.В. Student-centered learning: reasons for success / Л. Андрейко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 березня 2014 р.) – Т.1. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С.3-5. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11377
 21. Андрейко Л.В. Іронія постмодерністського тексту: обрії сприйняття / Л. Андрейко // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (7 лютого 2014р.) − Х.: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 12-13. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11299
 22. Андрейко Л. В. Motivating students in the English language classroom / Л. Андрейко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця". - Полтава : ПолтНТУ, 2014. - 1 еклектрон.опт. диск (CD-ROM) http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11440
 23. Андрейко, Л. В. Some peculiarities of translating English economic terms / Л. В. Андрейко, Л. І. Гарцунова // Сучасні пороблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали всеукр. наук.-практ. конференц. / редкол. Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., Українець С. Я. - Рівне : О. Зень, 2013. - 340 с. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11363
 24. Андрейко, Л. В. The advantages of using a projector in the English language classroom [Текст] / Л. В. Андрейко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2013) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 5-6 грудня 2013р., м. Суми : ВВП "Мрія", 2013. - 206 с.  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10204
 25. Андрейко Л.В. Formative Assessment Approaches in Language Classroom / Л. Андрейко // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції (21 листопада 2013р.) − Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 17-18. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11369
 26. Andreyko L. Professional Development of English Language Teachers / Andreyko L. // Global English-Global Decisions: Book of papers of XVIII TESOL-Ukraine NationalConference (12-13 April 2013) – Севастополь: Рибест, 2013. – С. 11-12. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10021
 27. Андрейко Л.В. Розвиток критичного мислення студентів на заняттях з англійської мови /Л. Андрейко // Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: матеріали ІІІ Міжнародної конференції (12 квітня 2013 р.) – Х.: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2013. – С. 15-17 http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9922
 28. Andreyko L. Using Translation in the Language Class: Pros and Cons / Andreyko L. // Новината за напреднали наука: материали за IX международна научна практична конференція (17-25 травня 2103) – Т. 26. – София: Бял ГРАД-БГ, 2013. – С. 37-39.
 29. Андрейко Л.В. До питання перекладу юридичних текстів /Л. Андрейко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів VIМіжнародної науково-практичної конференції (Суми, 18-19 травня 2013 р.) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Друкарський дім «Папірус», 2013. – С. 553-554. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10037
 30. Андрейко Л.В. Фольклорні цитати в постмодернітському тексті як проблема перекладу /Л. Андрейко // Нова філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – № 57. – С. 150-155. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9959
 31. Андрейко Л.В. Гра з цитатою як проблема перекладу (на матеріалі англомовного перекладу роману Ю.Андруховича «Рекреації» /Л. Андрейко // Наукові записки. – Вип. 36. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія»,2013. – С. 289-293. – Серія «Філологічна». http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9958
 32. Андрейко Л.В. Автоцитати в прозовій творчості Ю. Андруховича як проблема перекладу /Л. Андрейко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2013. – № 14 (273).– С. 6-10. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11371
 33. Андрейко Л.В. Використання відеоматеріалів на заняттях з англійської мови у ВНЗ/Л. Андрейко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця: Матеріали ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції, (5-6 грудня 2012 р.) – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2012. – С. 14. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9406
 34. Андрейко Л.В. Розвиток навичок ділового спілкування /Л. Андрейко // Навчальний посібник для аудиторної та самостійної роботи. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 120 с. (англійською мовою)
 35. Андрейко Л.В. Можливості відтворення інтертекстуальності у перекладі /Л. Андрейко // Гуманітарний вісник. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – С. 249-253. – Серія «Іноземна філологія». http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9923
 36. Андрейко Л.В. Багатозначність постмодерністського тексту як перекладознавча проблема /Л. Андрейко // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Матеріали VII Всеукраїнської конференції (Харків, 5 лютого 2009 р.) – Х.: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2009. – С. 6-7.
 37. Андрейко Л.В. Інтерпретація постмодерністського тексту з перекладознавчої перспективи /Л. Андрейко // Нова філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – №33. – С. 158-162.
 38. Андрейко Л.В. Переклад цитат-біблеїзмів у постмодерністському тексті (на матеріалі роману Ю.Андруховича «Перверзія») /Л. Андрейко // Ювілейні четверті каразінські читання, присвячені 200-річчю Харківського національного університету: Людина. Мова. Комунікація: Матеріали науково-методичної конференції (2 листопада, 2004 р.) – X.: Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2004. – С. 72-74
 39. Андрейко Л.В. Передача імен реально-історичних осіб у перекладах творів Юрія Андруховича /Л. Андрейко // Мандрівець: Видання Національного університету «Києво-Могилянська академія». – 2004. – №5(52). – С. 59-63
 40. Андрейко Л.В. Переклад тоталітарної мови в постмодерністських текстах /Л. Андрейко // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Вип. 15. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2004. – С. 123-127. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11519
 41. Андрейко Л.В. Передача цитат з творів Тараса Шевченка в перекладі роману Ю. Андруховича «Московіада» /Л. Андрейко // Мова і культура: Наукове видання. – Вип. 7. – Т.8. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. – С. 157-164. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11518
 42. Андрейко Л.В. До питання передачі пресупозиції в перекладі /Л. Андрейко // Вісник Сумського державного університету. – Суми: СумДУ, 2004. – № З (62). – С. 124-128. – Серія «Філологічні науки».
 43. Андрейко Л.В. Ділова німецька мова /Л. Андрейко // Методичні рекомендації: у 3 ч. – Ч. 1. – Суми: УАБС, 2003. – 44 с. (німецькою мовою)
 44. Андрейко Л.В. Інтертекстуальність роману Дж. Джойса «Улісс» як перекладознавча проблема /Л. Андрейко // Мандрівець: Видання Національного університету «Києво-Могилянська академія». – 2002. – № 6 (41). – С. 29-32
 45. Андрейко Л.В. Синтаксис в оригіналі і перекладі роману Дж. Джойса «Улісс» /Л. Андрейко // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Вип. 7. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. – С. 124-130.
 46. Андрейко Л.В. Стилістичні прийоми та фігури роману Дж. Джойса «Улісс»: труднощі перекладу /Л. Андрейко // Вісник Сумського державного університету. – Суми: СумДУ, 2002. – № 4(37). – С. 47-51. – Серія «Філологічні науки».
 47. Андрейко Л.В. Ділова англійська мова підвищеного рівня складності /Л. Андрейко // Навчальна програма курсу та поурочні плани. – Суми: УАБС, 2002. – 36 с.
 48. Андрейко Л.В. Ділова англійська вищого рівня складності /Л. Андрейко // Навчальна програма курсу та поурочні плани. – Суми: УАБС, 2002. – 28 с.