Наша методологія

У викладанні навчальних дисциплін кафедри МИ застосовуємо комплексний підхід, який передбачає творче поєднання викладачем практичних, проблемних та наочних методів навчання. Прийнятий підхід за своєю сутністю є діяльнісно-орієнтованим у тому сенсі, що користувачі мови й ті, що її вивчають, вважаються насамперед «соціальними агентами», тобто членами суспільства: вони мають виконувати певні завдання (що необов’язково пов’язані з мовленням) у певних умовах, специфічному оточенні та в окремій сфері діяльності. Мовленнєві завдання, які виконуються у межах видів мовленнєвої діяльності, водночас є складовою частиною ширшого – соціального – контексту, і лише він здатен надати їм повноцінного значення.
Підхід, що базується на діяльності, враховує також когнітивні, емоційні та вольові здібності студентів, так само як і цілий ряд специфічних властивих індивіду якостей, які він використовує у ролі соціального агента. З урахуванням цього, навчання іноземної мови здійснюється нами завдяки комбінації перелічених далі методів.
 • Шляхом прямого автентичного використання іноземної мови одним або кількома наступними способами:
  один на один з носієм (-ями) мови;
  прослуховування розмови інших осіб;
  слухання радіо, записів тощо;
  - перегляд ТБ, відео і т.д.;
  - читання автентичних письмових текстів (преса, художня література, рекламні тексти, написи тощо);
  - використання комп’ютерних програм;
  - участь у комп’ютерних конференціях on- або off-line;
  - вивчення інших програмних предметів, де іноземна мова використовується як засіб навчання.
 • Шляхом прямого сприйняття спеціально відібраних усних висловлювань та письмових текстів на іноземній мові.
 • Шляхом прямої участі в автентичній комунікації іноземною мовою, напр., у ролі співрозмовника з компетентним партнером.
 • Шляхом прямої участі у виконанні спеціально розроблених і дозованих завдань на іноземній мові (зрозумілий мовленнєвий продукт).
 • Самостійно, за допомогою (керованої) самоосвіти, слідуючи самостійно визначеним цілям та використовуючи доступні інструктивні засоби.
 • Шляхом поєднання презентацій, пояснень, тренувальних вправ та виконання завдань, але з іноземною мовою як мовою організації навчання.
 • Шляхом комбінації видів діяльності, наведених у попередньому пункті, але з використанням іноземної мови для всіх цілей заняття.
 • Шляхом певної комбінації видів діяльності, описаних вище, але поступово скорочуючи використання рідної мови і включаючи більше завдань та автентичних текстів, усних і письмових, та збільшуючи компонент самоосвіти.
 • Комбінуючи усе зазначене вище з груповим та індивідуальним плануванням, виконанням та оцінюванням завдань на практичному занятті з допомогою викладача, організацією умов для інтеракції з метою задоволення різноманітних потреб студентів.
 
   
З урахуванням цілей та завдань наших навчальних дисциплін, у практику їх викладання ми залучаємо:
 • комунікативний метод, в основі якого лежить використання ситуацій спілкування та взаємодії, які моделюють життєві ситуації;
 • інтерактивний метод, що надає можливість вирішити комунікативно-пізнавальні задачі засобами іншомовного спілкування; 
 • соціокультурний метод, який сприяє підвищенню загальноосвітнього аспекту вивчення іноземної мови в умовах комунікативної навчальної діяльності. Ця методика передбачає використання автентичних навчальних матеріалів, які сприяють оволодінню живою мовою через ознайомлення    з життям та культурою народу, мова якого вивчається. Таким чином значно підвищується інтерес студентів до іншомовної культури, що в свою чергу підвищує мотивацію студентів до навчання, покращує ефективність занять;
 • гуманістичний метод, основою якого є визнання цінності, унікальності людської особистості, створення умов для її реалізації та всебічного розвитку. Метод базується на взаємодії викладача та студента, де студент стає центральною фігурою навчального процесу. На заняттях обговорюються тексти, які мають соціально-моральне значення та розглядають певні моральні якості людини та моделі поведінки;
 • особистісний метод, в центрі якого – особистість студента як сукупність психологічних якостей людини: адже, основним результатом навчання іноземній мові для нас є формування та гармонійний розвиток повноправного члена суспільства.
 • проектний метод як дієвий спосіб реального використання студентами комунікативних умінь, набутих в аудиторії, завдяки тому, що, на відміну від традиційних методів вивчення мови, де всі завдання ретельно розробляються викладачем, проектна робота покладає відповідальність за своє власне навчання на самих студентів.