Проектна робота


Проектна робота допомагає подолати прогалину між вивченням мови та користуванням нею, заохочуючи студентів до того, щоб вони вийшли за межі аудиторії та перенеслися у професійне середовище. Тому вона вважається дієвим способом реального використання комунікативних умінь, набутих в аудиторії. На відміну від традиційних методів вивчення мови, де всі завдання ретельно розробляються викладачем, проектна робота покладає відповідальність за своє власне навчання на самих студентів.
Проектна робота до виконання якої залучені наші студенти, у різних її формах має певні спільні характерні риси, оскільки вона:
 • зосереджена на вивченні змісту, а не конкретних мовних одиниць. Центром уваги проектів є життєві питання та теми, що викликають у студентів професійний інтерес;
 • зорієнтована передусім на студента, хоча й викладач відіграє важливу роль, здійснюючи підтримку та наводячи власні рекомендації впродовж усього процесу розробки проекту;
 • побудована на співпраці, а не на конкуренції: для виконання проекту студенти можуть працювати індивідуально, у парах, у невеличких групах або ж усією групою, обмінюючись ресурсними матеріалами, ідеями та досвідом;
 • веде до справжньої інтеграції вмінь та обробки інформації з різних джерел, віддзеркалюючи життєві практичні завдання та потреби, з якими студенти зіткнуться у майбутньому професійному середовищі;
 • має кінцевий продукт (напр., усна презентація, стендова презентація, дисплей матеріалів, доповідь або вистава), яким можна винести на суд інших та яким можна поділитися з іншими, що надає проекту реального значення;
 • мотивує, стимулює, уповноважує і захоплює: як правило, вона зміцнює впевненість студентів, самоповагу та самостійність, а також сприяє удосконаленню мовленнєвих умінь студентів, поглибленню знань з предмета і розвитку пізнавальних здібностей.

Цінність проектної роботи, однак, полягає не лише у кінцевому продукті, але й у процесі руху до кінцевого результату. Таким чином, проектна робота орієнтується як на процес, так і на продукт, створюючи для студентів можливості розвивати швидкість і точність мовлення на різних етапах розробки та презентації проекту.
Повномасштабний проект передбачає три основні етапи, а саме:

 1. Планування роботи в аудиторії. На цьому етапі обговорюються зміст і рамки проекту, а також прогнозуються конкретні мовленнєві потреби та приймаються рішення щодо способів збору необхідної інформації, виконання запрограмованих співбесід, інтерв’ю, візитів.
 2. Виконання проекту, коли студенти вирушають у професійне середовище та виконують заплановані завдання.
 3. Аналіз та моніторинг роботи, що передбачає дискусії та відгуки на роботу, аналіз результатів виконання проекту та якості кінцевого продукту в групах, а також самоконтроль.

Проектна робота незалежно від того, чи вона інтегрується в орієнтований на вміння тематичний блок, чи вводиться як окрема послідовність видів роботи при більш традиційному підході, вимагає багатоетапного розвитку для досягнення успіху. Основні етапи розробки проекту з детальним описом задіяних процедур та функцій викладача.
Оцінювання проектів здійснюється у режимі поточного (моніторинг упродовж усього процесу роботи над проектом) та підсумкового (індивідуальні або групові презентації) контролю.
Поточне оцінювання здійснюється завдяки зворотньому зв’язку студента з викладачем та однокурсниками. При поточному оцінюванні увага викладача зосереджена на динаміці групи, якості групової роботи та мовному й пізнавальному розвитку студентів. На цьому етапі оцінюється:
 • внутрішній розподіл завдань та обов’язків,
 • докладання зусиль, 
 • ставлення до роботи, 
 • особистий внесок у справу, 
 • здатність співпрацювати та реагувати на різні думки та точки зору.
Підсумкове оцінювання, яке стосується якості продукту та його презентації, охоплює два аспекти проекту:
 • якість змісту продукту – останній оцінюється з точки зору послідовності, оригінальності, відповідності його проблематики майбутній професійній діяльності та рівню освіти студентів, досягнення проектних цілей;
 • якість презентації продукту та використання мови. 
Усні презентації оцінюються з точки зору їх відповідності цілям і змісту проекту, їх чіткості, логічній послідовності та різноманітності. Оцінюються також уміння робити презентації, участь усіх членів групи в презентації, якість дискусії. При цьому оцінюється не рівень володіння мовою студентів як такий, а їхня здатність ефективно користуватись іноземною мовою під час виконання проекту, а
також уміння ознайомити інших з результатами своєї роботи.
Орієнтовна тематика проектів, наведена у кожній із Навчальних робочих програм, є специфічною для кожної зі спеціальностей.